Derneğimize, 12 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 5569 sayılı kararıyla, 5253 sayısı Dernekler Kanunu’nun 27. Maddesi gereğince, kamu yararına çalışan dernek statüsü verilmiştir. Böylece derneğimize yapılan bağışların vergiye tabi matrahtan indirimi* yasal olarak mümkündür.

12 yıldır kuruluş amacımıza uygun olarak, kansersiz yaşamı mümkün kılmak için projeler üretiyor, özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı kesimin tedaviye ulaşmasına destek oluyoruz. Çalışmalarımızın sonucu olarak bu statüye hak kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

*Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4.bendine göre kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan derneklere yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-c maddesine göre Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir. 

kamu yararına dernek evrağımız

KAYD – Kamu Yararına Dernek Statüsü BELGE