KVKK

KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Kansersiz Yaşam Derneği (“Dernek”) www.kayd.org.tr’yi (“web sitesi”) Dernek hakkında bilgi almak amacıyla ziyaret eden kişilerin kişisel verileri T.C. Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatı başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve paylaşılmaktadır.
KVKK Madde 10 hükmü gereği hazırlanan işbu Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amaç ve konusu;
a. Kansersiz Yaşam Derneği’nin kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu olduğunu,
b. Kansersiz Yaşam Derneği’nin ne amaçla ve ne tür kişisel veriler topladığını,
c. Bu kişisel verilerin nasıl saklandığını ve kullanıldığını,
d. Dernek’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
e. Dernek’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
f. Taleplerinize yönelik tarafımızla iletişim imkanlarınızı
tarafınıza açıklamaktan ibarettir.
Bu minvalde, KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemize giriş yapan çevrimiçi kullanıcıları kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği, kimlere aktarıldığı ve KVKK kapsamında üyelerimiz, gönüllülerimiz ve üye/gönüllü adaylarımızın sahip olduğu haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
1. Veri Sorumlusu
KVKK kapsamında kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kansersiz Yaşam Derneği tarafından aşağıda belirtilen kapsam ve amaç çerçevesinde işlenmektedir.
2. Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmektedir?
Kansersiz Yaşam Derneği; 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik süreçlerinin yürütülmesi, Dernek bünyesinde gerçekleştirilen/ecek etkinliklerden haberdar olması için bilgilendirme, duyuru ve çağrıların yapılabilmesi, üye memnuniyet ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sunulacak hizmetlerin çeşitlendirilmesi, Dernek hakkındaki haberler, gelişmeler hakkında üyelerin, gönüllülerin haberdar edilebilmesi, üye şikâyet yönetimi/ memnuniyetine yönelik süreçlerin yürütülmesi, üye iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme amaçlı ileti gönderilebilmesi, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; bağış, gönüllülük, eğitim, seminer, etkinlik, yardım kampanyası vb. çalışmaları geliştirmek; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; kişisel verilerinize saygı çerçevesinde, mevzuata uygun, dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla Dernek’in meşru menfaatleri amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.
3. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz internet uygulamaları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, Dernek tarafından sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
4. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabiliriz?
Toplanan kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, kişisel verinin mahiyetine ve kanuni veya hizmete bağlı fiili gerekliliklere bağlı olarak Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere Dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversiteler, okullar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı yurt içi/yurtdışında yerleşik kurum ve kuruluşlar ve bankalar ile paylaşılmaktadır.
5. Kişisel verilerin saklanma süresi
KVKK’ya uygun olarak her türlü kişisel veriniz yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece işlenebilecektir. Bu amaçların sona ermesi halinde ise mevzuatın izin verdiği ölçüde, kişisel verileriniz işlenmeye devam edilecek, akabinde ise makul bir sebep ve süre bulunmaması halinde, kişisel verileriniz, tarafımızca re’sen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
6. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız
İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz.
7. Talepleriniz ve Değerlendirilmesi
Üyelerimiz ve gönüllülerimiz, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman güncelleyebilirler. Kişisel verileriniz üzerinde herhangi bir güncelleme yapmak ya da Kansersiz Yaşam Derneği’nin veri işleme politikası hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, bu talebinizi info@kayd.org.tr adresine e-posta göndererek veya Tersane Caddesi Samur Sokak No:4 Kat:6 Karaköy/İstanbul adresine posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Tüm talepleriniz, KVKK Madde 13 uyarınca 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size bilgi verilecektir.