Tüzüğümüz

KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

DERNEĞİN ADI
MADDE 1- Derneğin adı, Kansersiz Yaşam Derneği’ dir. Kısa adı, KAYD olarak kullanılır.

DERNEK MERKEZİ
Madde 2- Derneğin merkezi İstanbul ilidir. Dernek, yurt içi ve yurt dışında temsilcilik açabilir.
AMAÇ
Madde 3-  Kansersiz Yaşam Derneği’nin amacı; başta kanser olmak üzere, hastalıklarla mücadele etmek; kanser ve diğer hastalıklara karşı toplumda eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, bu sayede hastalıkların topluma zarar vermesinin önüne geçmek; başta kanser olmak üzere, hastalıkların erken teşhis ve tedavileri konularında bilimsel ve sosyal çalışmalar yapmak; başta kanser olmak üzere, hastalıkların önlenmesi, erken teşhisi ve tedavileriyle ilgili dünyadaki gelişmeleri izleyip, bunların ülkemizde uygulanmasını sağlamak; kanser ve diğer hastalıklarla mücadele eden kişilere ve bu hastalıklardan etkilenmiş yakınlarına imkânlar ölçüsünde her türlü desteği vermek, yıl içinde elde ettiği gelirin 2/3’ünü kamu yararına harcamak ve böylece, toplumun daha sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesine katkıda bulunmak olup; Kansersiz Yaşam Derneği’nin bu amaçlar doğrultusundaki hizmetleri toplumdaki tüm bireylerin yararınadır ve bu hizmetler, ayrımcılık oluşturacak şekilde herhangi bir yöre, toplum kitlesi vb. şekilde sınırlandırılamaz.

ÇALIŞMA KONULARI
Madde 4 – Kansersiz Yaşam Derneği, yukarıdaki amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
Başta kanser olmak üzere, toplumu tehdit eden hastalıkların türlerini, ortaya çıkma nedenlerini, ülkemizde görülme sıklığını belirlemek; bu konuyla ilgili gerekli araştırmaları düzenli olarak yapmak ya da yaptırmak.
Kanser ve toplumu tehdit eden hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konularında dünyadaki ve ülkemizdeki durumu belirlemek amacıyla düzenli olarak araştırmalar yapmak ya da yaptırmak; gelişmeleri takip etmek.
Kanser ve diğer hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisiyle ilgili dünyada ortaya çıkan yeniliklerin ülkemizde uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak.
Kanser ve diğer hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konularında ülkemizdeki uzmanların katılacağı ya da, ülkemizdeki ve dünyadaki uzmanların bir araya geleceği seminer, konferans, panel vb. ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek ya da düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak.
Kanser ve diğer hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konularında, ülkemizdeki ve dünyadaki uzmanların katılacağı, toplumun her kesimine yönelik seminer, konferans, panel vb. eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemek ya da düzenlenecek toplantılara katılmak.
Toplumun dikkatini kanser ve diğer hastalıklara çekmek; Toplumda kanser ve diğer hastalıklardan korunma bilincini geliştirmek; bu amaçla, yazılı, sesli, görsel, elektronik ortam, sosyal paylaşım ağları vb. her türlü iletişim araçlarını kullanmak; radyo-televizyon programları, basın toplantısı, film gösterisi vb. etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenecek etkinliklerde bulunmak.
Kanser ve toplumu tehdit eden diğer hastalıklara toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla konser, dinleti, tiyatro gösterisi, spor yarışmaları vb. etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenecek etkinliklere katılmak; bu amaçla bireysel ya da takım halindeki sporculardan oluşan sporcu grupları oluşturmak.
Kanser ve diğer hastalıklarla ilgili konularda bilimsel ve sosyal içerikli panel, konferans, seminer, sempozyum vb. toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, konuyla ilgili her türlü araştırmaları yapmak ya da yaptırmak, kitap, gazete, dergi, broşür vb. her türlü süreli veya süresiz yayınları çıkarmak ve dağıtmak.
Amacı ve çalışma konularını yerine getirmek üzere, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, bilim insanları, uzmanlar ve yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel her türlü kişi, kurum ve kuruluşla iş birliği yapmak.
Kanser ve toplumu tehdit eden diğer hastalıklar ile ilgili bilimsel ve sosyal içerikli eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere ilgili kurumlardan izin almak ve mevzuata uymak koşuluyla okul, akademi, enstitü vb. adlarla örgün eğitim, uzaktan eğitim ve elektronik ortam alanlarında faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşlar kurmak, kurdurmak, bu şekilde çalışan kurum ve kuruluşları imkanlar ölçüsünde desteklemek ve işbirliği yapmak.
Amaca ve çalışma konularına uygun şekilde faaliyet gösterecek kreş, spor merkezi, kültür merkezi, kütüphane ve benzeri yerler kurmak, kurdurmak, işletmek ya da işlettirmek.
Amaca uygun federasyon, birlik, platform vb. kuruluş ve topluluklara katılmak; gerektiğinde vakıf kurmak.
Derneğin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çay toplantısı, yemekli toplantı, piyango çekilişi, konser, film ve tiyatro gösterisi, balo, sergi, kermes, şenlik, dinleti, spor turnuvaları vb. etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerden elde edilecek bağış ve geliri kabul etmek.
Mevzuata uymak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
Derneğe gelir sağlamak ve elde edeceği gelirleri dernek amacı doğrultusunda kullanmak üzere İktisadi İşletme kurmak.
Kanser hastası olan ya da hastalığı atlatmış kişilere ve bu durumdan etkilenmiş yakınlarına, ayni ve nakdi yardım yapmak için bağış ve yardım toplamak.
Milli ve dini bayramlar gibi özel günlerde bağış kabul etmek; ihtiyacı olanlara, özel günlerin anlamına göre ayni ve nakdi destekte bulunmak.
Kanser hastası olan ya da hastalığı atlatmış kişilere verilmek üzere, kurban bağışı ya da yardımı kabul etmek, dağıtmak.
Kanser Hastası olan ya da hastalığı atlatmış kişilerin kendilerine ya da yakınlarına, imkanlar ölçüsünde eğitim, terapi ve istihdam desteğinde bulunmak.
Kanser Hastası olan ya da hastalığı atlatmış kişilere imkanlar ölçüsünde burs vermek ve yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinde maddi destekte bulunmak.
Kanser hastası olan ya da hastalığı atlatmış kişilere ve etkilenmiş yakınlarına, gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, konut, ev eşyası vs. yardımlar yapmak.
Mevzuata uygun olmak koşuluyla, ulusal ve uluslararası olmak üzere, yukarıdaki bentlerin konularına göre gıda bankacılığı yapmak ya da bu alandaki yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara katılmak.

 İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK

ÜYE OLMA KOŞULLARI
Madde 5- Dernek amaçlarına uygun hareket eden ve Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümlerine göre derneklere üyeliğinde bir sakınca bulunmayan her gerçek ya da tüzel kişi, KAYD’ne üye olabilir.

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ
Madde 6- KAYD üyeliği üç çeşittir:
A- Asıl Üyelik: Derneğe üye olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi, yazılı olarak yönetim kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu, başvuruyu inceler ve sonucu 30 gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
B- Onursal Üyelik: Sağlık alanında başarılı çalışmaları olan ya da KAYD’ne maddi ya da manevi katkıda bulunanlar, Yönetim Kurulu kararıyla onursal üye olarak kabul edilirler. Onursal üyelerin Genel Kurula katılma, dernek organlarına seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.
C- Onursal Başkanlık: KAYD’ne maddi ve manevi katkıda bulunan dernek çalışmalarına etkin katılan ve bu çalışmalarıyla, benzer durumlarda olanlardan sağladığı yarar bakımından açıkça ayrılan kişilere dernek üyesi olup olmadığına bakılmaksızın Genel Kurul kararı ile Onursal başkanlık verilebilir. Onursal başkanların Genel Kurula katılma, oy kullanma ya da dernekle ilgili başkaca herhangi bir resmi görev ve yetkileri yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 7- Her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı bildirimde bulunarak üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkma, üye olunan dönemlere ait üye ödentisi borcunu ortadan kaldırmaz.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde  8-  Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’ na göre derneklere üye olma koşullarını kaybedenler; KAYD amacına ve dernek tüzüğüne hakim olan etik değerlere aykırı hareket edenler; tutum ve davranışları KAYD üyeliğiyle bağdaşmayanlar; KAYD aleyhine çalışarak maddi veya manevi zarara yol açanlar; ekonomik çıkar sağlamak gibi yöntemlerle dernek üyeliğini amacı dışında kullananlar; yazılı bildirime rağmen bir yıllık üyelik ödentisini ödemeyenler,  Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak  Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

DİSİPLİN CEZALARI
Madde 9– Disiplin cezaları şunlardır:
Uyarma,
Kınama,
Üyelikten çıkarma.
8’ci maddede sayılanların varlığı halinde, uyarma ve kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından; üyelikten çıkarma cezası ise Disiplin Kurulunun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından verilir. Disiplin incelemesi, verilecek cezalar ve izlenecek usul, Genel Kurulca kabul edilecek Disiplin Yönetmeliğiyle düzenlenir.

ÜYELİK ÖDENTİSİ
Madde 10 – Üyelik ödentisi aşağıdaki şekildedir:
Üyelik ödentisi: Yıllık 100 TL (Yüz Türk Lirası) dır. Üyelik ödentisinin ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar ödenmesi zorunludur.
Giriş ödentisi: 100 TL (Yüz Türk Lirası) dır ve üyelik başvurusunun kabul edildiğinin bildirilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenir.
Üye ödentilerini arttırmaya ya da eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul dönemini ve sınırlarını belirlemek koşuluyla üye ödentisini arttırma ve eksiltme konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAYD ORGANLARI

KAYD ORGANLARI
Madde 11- KAYD Organları şunlardır:
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Disiplin Kurulu

GENEL KURUL
Madde 12- Genel Kurul, derneğin üye ödentisini ödemiş asıl üyelerinin tamamından oluşur ve derneğin en yetkili karar organıdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 13 – Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere fiziki ya da koşulların varlığı halinde elektronik ortamda iki şekilde yapılır.
Olağan Genel Kurul toplantıları, üç yılda bir Mart ayında yapılır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ya da en son yapılan Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla yapılır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ
Madde 14 – Olağan ve Olağanüstü toplantı çağrıları Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin bir listesini hazırlar. Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri, saati, gündemi, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi, yeri ve saati, toplantı tarihinden en az 15 gün önce üyelere yazı, elektronik posta ile ya da üyeler tarafından bildirilen GSM telefonlarına SMS, internet sitesi veya yerel gazeteler ile bildirilir. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz
Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle ertelenirse, ikinci toplantının tarihi, yeri, saati, erteleme nedenleri yine üyelere yazı ya da elektronik posta ile bildirilir. Ertelenen toplantının altı ay içinde yapılması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 15 – Genel Kurul, Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üyelerin sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tamsayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 16-   Genel Kurul toplantısı, daha önce üyelere bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır. Toplantıya katılma hakkına sahip üyeler, kimliklerini göstererek ve üye listesinde adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı varsa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan tarafından görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan kurulu seçilir. Divan kurulu üyelerinin KAYD üyesi olmaları zorunlu değildir. Seçimden sonra toplantı Divan Kurulu tarafından yönetilir.

Toplantı düzeninden ve toplantı yerinin güvenliğinden Divan Başkanı sorumludur. Divan Kurulu, gündeme göre toplantıyı yönetir ve toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanak altına alınır. Düzenlenen tutanak, Divan Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Belgelerin saklanmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı tarihini izleyen yedi gün içinde dernekle ilgili tüm bilgi ve belgeleri yeni seçilen Yönetim Kurulu’na teslim eder.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
 Madde 17- Genel Kurul toplantısında daha önce üyelere bildirilen gündem konuları görüşülür. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı olarak verecekleri önerge ile görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınması zorunludur.

 GENEL KURUL KARARLARI
Madde 18- Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ve açık oyla alınır. Ancak, Genel Kurulda aksine bir karar alınmamışsa dernek organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Tüzük değişikliği ve derneğin dağılması kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye bu oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır.

ORGANLARIN SEÇİMİ
Madde 19- Dernek organlarının seçiminde, seçimlerin yönetilmesi, oyların sayım ve dökümü Divan Kurulu ya da Genel Kurul tarafından seçilecek sandık kurulunca yapılır. Divan Başkanı, gündeme göre seçimlere geçileceğini ilan eder ve KAYD organlarına adaylık başvurusu için bir süre belirler. Bu süre içinde, organlara aday olmak isteyenlerin isimleri liste halinde divana bildirilir. Seçimler sırasında oyların eşit çıkması üzerine uygulanacak yöntem Genel Kurulca belirlenir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 20- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile gelir-gider raporlarını görüşmek, raporları kabul etmek ya da sorumlular hakkında işlem yapılmasına karar vermek.
Derneğin üç yıllık bütçesini ve çalışma raporunu görüşmek ve karara bağlamak.
Dernek organlarını seçmek.
Yurt içi ve yurt dışında bulunan dernek amacına uygun kuruluşlara üye olmaya, üyelikten ayrılmaya karar vermek, bu kuruluşlarda derneği temsil edecek kişileri belirlemek ya da bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
Taşınır ya da taşınmaz mal edinmeye, edinilmiş mallar üzerinde satım, bağış vb. tasarruflarda bulunmaya karar vermek ya da bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
Derneğin borçlanmasına karar vermek ya da koşullarını belirlemek suretiyle bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
Derneğin İktisadi İşletme kurmasına, işletmesine ya da işlettirilmesine karar vermek ya da bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.
Tüzüğü değiştirmek.
Derneğin dağılmasına karar vermek.
Tüzükte belirtilen konularda yönetmelik vb. düzenlemeleri yapmak.
Derneğin diğer organlarının kararlarına yönelik itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.
Mevzuatın ve dernek tüzüğünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Derneğin ulusal ya da uluslararası alanda gıda bankacılığı yapmasına ya da yurt içinde ve yurt dışında mevcut bir gıda bankacılığı organizasyonuna katılmasına karar vermek veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

YÖNETİM KURULU
Madde 21- Yönetim Kurulu, 18 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, Genel Kurulca seçilir. Ayrılmalar nedeniyle asıl üyeliklerde boşalma meydana geldiğinde, yedek üyeler sırayla göreve çağrılır. Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse, Genel Kurul otuz gün içinde toplanmak üzere toplantıya çağrılır.

KAYD’NİN TEMSİLİ
Madde 22– KAYD’ni Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil yetkisi Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da üçüncü şahıslara verilebilir.

GÖREV DAĞILIMI
Madde   23- Yönetim Kurulu, görevi devraldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilk toplantısını yapar. Toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Toplantıda, bir Başkan, bir Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısını geçmemek üzere yeteri sayıda Asbaşkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman Üye seçer. Diğer üyelerin de görevlerini saptar.

BAŞKAN
Madde 24- Başkanın görevleri şunlardır:
Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek.
KAYD’ni temsil etmek.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer dernek organlarının ve birimlerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak.
Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla kendisine verilen işleri yapmak.
Başkanın bulunmadığı hallerde yukarıdaki görevlerin tamamı başkan vekili tarafından yerine getirilir.

ASBAŞKANLAR
Madde 25– Asbaşkanların görevleri şunlardır:
Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen diğer işleri yapmak.

GENEL SEKRETER
Madde 26- Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak.
Toplantı tutanağı ve karar defterini tutmak.
Derneğin diğer defter ve kayıtlarının düzenli ve mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak.
Genel Kurul’a sunulacak çalışma raporlarını başkanla birlikte hazırlamak.
Derneğin yazışmalarını yapmak.

SAYMAN
Madde 27- Sayman üyenin görevleri şunlardır:
Dernek gelirlerini tahsil etmek, alındı belgesi bastırmak, düzenlemek, deftere kaydetmek ve bu belgelerle ilgili diğer işlemleri yapmak.
Dernek harcamalarını yapmak.
Derneğin günlük nakit akışını düzenlemek ve denetlemek.
Genel Kurula sunulacak mali tabloları ve tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlamak.
Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla kendisine verilen işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 28- Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını ayda bir yapar. Gerek görülen hallerde Başkan tarafından Olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıyı Başkan, Başkan’ın bulunmaması halinde Başkan Vekili yönetir. Toplantı gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ayrıca, toplantıda üyelerin görüşülmesini istediği konular da gündeme eklenir. Toplantıda görüşülen konular Genel Sekreter tarafından tutanak altına alınır. Kararlar, üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. Alınan kararlar toplantı sonunda karar defterine yazılır.
Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine ilk yedek üye davet edilir.
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 29- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
Derneği her türlü kişi ve kurum önünde temsil etmek.
Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kararları almak.
Dernek adına sözleşme imzalamak, borç, taahhüt, vb. işlemleri yapmak.
Dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkma başvurularını en geç otuz gün   içinde   karara bağlamak; Disiplin Kurulu’nun görüşünü de alarak disiplin cezası verilmesine yer olmadığına, disiplin cezası verilmesine, ya da üyelikten çıkarmaya karar vermek.
Genel Kurul kararlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal edinmek, edinilmiş mallar üzerinde kullanma, satma, bağışlama VB. işlemleri yapmak, bağışları kabul etmek.
Genel Kurul kararı doğrultusunda İktisadi İşletme kuruluşu için gereken çalışma esaslarını hazırlamak, tescil, ilan, vs. kuruluş işlemlerini yapmak, İktisadi İşletmeyi kurmak, işletmek ya da işlettirmek.
Derneğin ihtiyaç duyduğu alanlarda ücretli veya ücretsiz olarak çalışacak kişileri görevlendirmek.
Dernek çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Kurul, Komite vb. çalışma grupları oluşturmak; bunların çalışma esaslarını belirlemek.
Gerek duyulan yerlerde temsilcilik açmak; temsilciliklerde bir ya da birden fazla temsilci görevlendirmek, temsilcilerin görevlerine son vermek, temsilcilikleri kapatmak.
Genel Kurul gündemini hazırlamak, çalışma raporlarını gelir-gider raporlarını ve bütçeyi hazırlayıp Genel Kurul‘a sunmak.
Dernek için gerekli yönetmelikleri hazırlayıp Genel Kurula sunmak.
Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
Defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak.
Dernekler mevzuatı, tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
Genel Kurul kararlarına uygun olarak gıda bankacılığı yapmak ya da mevcut gıda bankacılığı organizasyonlarına katılmak.

DENETİM KURULU
Madde 30- Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin iç denetimini yapar. Seçildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde en yaşlı üye başkanlığında ilk toplantısını yapar ve bir başkan seçer. Altı ayda bir olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere iki çeşit denetim yapar. Denetim sırasında istenecek bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu tarafından Denetim Kurulu’na verilmesi zorunludur. Denetim Kurulu’nun çalışma şekli ve denetim usulü, Genel Kurul’ca çıkarılacak İç Denetim Yönetmeliği ile düzenlenir.

DENETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 31- Denetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
Dernek çalışmalarının mevzuata, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını incelemek.
Dernek defter ve kayıtlarının mevzuata uygun tutulup tutulmadığını incelemek.
Belirlediği eksiklikleri bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirmek.
Genel Kurul’a sunulacak denetim raporunu hazırlamak.
Gerekli hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak.
İç Denetim Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.
Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer işleri yapmak.

DİSİPLİN KURULU
Madde 32 – Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçildiği tarihi izleyen bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda başkanını seçer. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Çalışma şekli, Genel Kurul’ca çıkarılacak dernek üyeleri Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir.

DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 33 – Disiplin Kurulu’nun görevleri şunlardır:
Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren hallerde Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine uyarı, kınama ya da üyelikten çıkarma cezası ile ilgili görüşünü gerekli inceleme ve soruşturmasını, kişilerin savunmasını da alarak rapor halinde Yönetim Kuruluna   bildirmek.
Genel Kurul’a bir çalışma dönemine ilişkin, çalışma ve önerilerini belirten bir rapor sunmak,
Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer işleri yapmak.
Disiplin Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini hazırlayıp, Genel Kurul’a sunmak.

TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 34 –Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla bir ya da birden fazla kişiden oluşan temsilcilikler açılabilir.
Temsilci olarak görevlendirilenlerin adres ve kimlik bilgileri temsilcilerden biri tarafından o yerin en büyük mülkî amirine bildirilir.  Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler.

TEMCİLCİLİKLERİN GÖREVLERİ
Madde 35- Temsilciliklerin görevleri şunlardır:
Bulundukları yerde derneği temsil etmek.
Bulundukları yerde dernek faaliyetlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: GELİRLER, GİDERLER VE DEFTERLER

GELİRLER
Madde 36-   KAYD’nin gelirleri şunlardır:
Üye ödentileri.
Üyelerin yapacağı bağışlar.
Her türlü kişi ve kurumlardan gelen mevzuata uygun bağış ve yardımlar.
Çay toplantısı, yemek, konser, dinleti, balo, sergi, kermes, şenlik, film, tiyatro vb. gösterileri, gibi yardım toplama etkinliklerinden elde edilecek gelirler.
Turnuva, her türlü yarışma, sportif temaslar ve her türlü spor etkinliklerinden sağlanacak gelirler.
Süreli ve süresiz yayınlardan elde edilecek gelirler.
Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilecek gelirler.
KAYD yararına işletilecek otopark, büfe, sağlık merkezi, spor merkezi, kültür merkezi, işletmelerden elde edilecek gelirler.
Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak Gıda bankacılığı, internet, telefon ve kısa mesaj hatları, her türlü elektronik ortam ve bu ortamlardaki platform vb. oluşumlardan elde edilecek gelirler, her türlü bağış ve yardımlar.
Kurban bağışı gelirleri,
Mevzuata uygun olmak üzere her türlü diğer gelirler ve yardımlar.
Gelirler, alındı belgesiyle ve banka dekontu ile tahsil edilir ve bu belgeler alındı belgesi kayıt defterine işlenir.

GİDERLER
Madde   37- KAYD’nin giderleri şunlardır:
Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak; kira, aydınlatma, ısıtma, döşeme giderleri, basılı evrak ve defterler, makbuzlar, posta, telefon giderleri, personel ücretleri, yayın ve büro giderleri gibi daimi giderler.
Derneğin amacına uygun faaliyetlere ve bunlarla ilgili her türlü toplantılara katılmak için yapılacak her türlü gider.
Dernek çalışmalarına katılacaklara yapılacak ödemeler.
Dernek organlarının toplantıları için yapılacak giderler.
Toplantıların organizasyonunu yapmak için gerekecek her türlü gider.
Temsil için yapılacak giderler.
Dernek tarafından davet edilen konuklar için yapılması gereken tüm giderler.
Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken giderler.
Derneğin gereksinimleri için satın alınacak veya inşa ettirilecek taşınmazların gerekli kıldığı harcamalar.
Aidat ve abone giderleri.
Yıl içinde elde edilen gelirlerin 2/3’ünün kamu yararına harcanması zorunludur.
Yönetim Kurulunca gerek görülmesi halinde dernek işlerini yürütmek üzere tam ya da yarı zamanlı olarak görevler üstlenen yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ödemeleri.
Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınır ya da taşınmaz mallar ve Taşıt satın alınması ve kiralanması için yapılan giderler.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 38- Dernek, amacını gerçekleştirmesi ve faaliyetlerini yürütebilmesi için, ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma bütçenin gelir kaynakları ile karşılanamayacak tutarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

DEFTERLER
Madde 39- KAYD defterleri şunlardır:
Karar defteri
Gelen-Giden evrak kayıt defteri
Üye kayıt defteri
İşletme Hesabı Defteri
Yevmiye defteri
Büyük defter
Envanter defteri

DEFTER TUTMA USULÜ
Madde 40- (EKLEMELER VAR.) Dernek defterleri Noter ya da mevzuata göre yetkili kılınan diğer makamlara onaylatılır. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli, dernekler mevzuatı, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.
Mevzuata uymak koşuluyla, defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve elektronik imzalı defter ve belge düzenlenmesine Yönetim Kurulu karar verir.

Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen işletme hesabı ya da bilanço usulü esaslarından hangisinin uygulanacağına Dernekler Yönetmeliğindeki şartlara göre, Yönetim Kurulu karar verir.  Belirlenecek usule göre tüzüğün 39.nci maddesinde sayılan defterlerden gerekli olanlar kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN FESHİ HALİ

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 41- KAYD Tüzüğünü değiştirmeye yalnız Genel Kurul yetkilidir. Mevcut Tüzük’te belirlenen esaslar dairesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tüzük değişikliği tasarıları Genel Kurul’a sunulur. Tüzük değişikliği Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun kararı ile yapılır.

KAYD’NIN DAĞILMASI
Madde 42- KAYD’nin dağılmasına Genel Kurul karar verir. Dağılma kararı, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. Dağılma kararı, ikinci toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. Dağılmaya karar verilmesi halinde KAYD’nin malları, eşit olarak dağıtılır.
Derneğin dağılma kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yörenin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir.

TASFİYE USULÜ
Madde 43- Dağılmaya karar verilen Genel Kurul toplantısında üç kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu, kayıtlarını inceleyerek KAYD’nin mallarını, alacak ve borçlarını belirler. Alacaklar tahsil edilip borçlar ödendikten sonra kalan ayni ve nakdi malları derneğin amacına en yakın dernek veya vâkıfa bırakır. Dağıtıma ilişkin verilecek kurumu Genel Kurul belirler.

AÇIKLIK BULUNMAYAN HALLER
Madde 44- Bu tüzükte açıklık bulunmayan hallerde, Dernekler Mevzuatı uygulanır.

MEVCUT YÖNETİM KURULU

Dida Didem Kaymaz

Zeynep Ilıcalı

H. Pınar Bahçekapılı

Ferhat Er

Z. Gülengül Arlıel

Pelin Erbil

M. Deniz Şişman

Melis Özer

Baran Yalçın

M. Mert Erdör

Fahriye S. Önder

Çağla Şahin Aksu