Gayrimenkul Bağışı

Herhangi bir hukuksal sorunu (imar sorunu dâhil), birden fazla hissedarı olmayan, tapusu tamamen bağışçıya ait, Derneğimize gelir getirebilecek nitelikteki gayrimenkuller, bağış olarak kabul edilmektedir.

Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifa haklı ya da vasiyetname tanzim etmek sureti ile yapılabilmektedir.

1. Şartsız bağış:

Bu bağış şeklinde gayrimenkulün tam mülkiyeti herhangi bir koşul ve şarta bağlı kalınmaksızın derneğimize intikal etmektedir. Bağışçı, Dernek yetkilileri ile birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne giderek taşınmazın devir ve intikal işlemlerini tamamlar.

2. İntifa Haklı Bağış:

Bu bağış şeklinde, bağışlanan gayrimenkulün intifa (kullanma, yararlanma) hakkı Bağışçıda kalmakta olup; bağışçı gayrimenkulün yalnızca çıplak mülkiyetini Derneğimize devreder. Gayrimenkulün intifa hakkı bağışçıya ait olduğu için, bağışçı vefat edene kadar gayrimenkulde oturabilir veya onu kiraya verebilir, ancak gayrimenkulü satarak veya devrederek tasarrufta bulunamaz ve gayrimenkul üzerinde yapının esasına yönelik değişiklik yapamaz. Bağışçının vefatı halinde, Dernek yetkilileri tarafından gayrimenkul üzerindeki intifa şerhi kaldırılır ve gayrimenkulün tüm tasarruf ve kullanma hakkı Derneğimize ait olur.

3. Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılan bu bağış şeklinde, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının Derneğimize hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirtir. Vasiyetname tanzim edilirken “Akli Melekeleri Yerindedir” raporu ve iki tanık gerekmektedir. Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında Derneğimize bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini Derneğimize gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler Derneğimizin arşivinde saklanır.

 

Gayrimenkul Bağışında Dikkat Edilecek Hususlar:
  • Gayrimenkulün tapusu bulunmalı ancak birden fazla hissedarı olmamalıdır.
  • Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu bulunmamalıdır.
  • Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.
  • Gayrimenkul, imar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmamalıdır.
  • Gayrimenkulün, belirli bir rayiç üzerinden kiraya verilebilme veya kısa sürede satılabilme imkânı olmalıdır.